Böndernas roll i vår fossilfria framtid

Är en värld som klarar sig utan fossila bränslen en möjlighet? Om vi ska tro på våra politiker är detta fullt möjligt och ett mål som vi snart når. Men en sak är säker. Vi kan inte nå det fossilfria framtidsmålet utan böndernas hjälp. De har en mycket stor roll i bytet från fossila bränslen till förnyelsebara alternativ.

Skogsbruket genererar energi och tar hand om koldioxiden

Skogsbruk

Redan idag är det svenska skogsbruket en mycket intressant källa till fossilfritt bränsle. Det är helt naturligt så att skogsbruket genererar restprodukter som kan användas för att skapa energi. Det rör sig om rötter, grenar och toppar som inte används.

Det här är förnyelsebart bränsle eftersom skogen hela tiden återplanteras. Och skogen är också viktig för att ta hand om det utsläpp som vi har av koldioxid i Sverige. Det finns beräkningar som gör gällande att vår skog plockar upp mer än 80 procent av den koldioxid som vi släpper ut i atmosfären!

Skogen ger utrymme till mer energi eftersom vi i dagsläget inte utnyttjar tillväxten till 100 procent. Här kan svenska bönder vara med och påverka omställningen från de fossila bränslena!

Jordbruket kan bidra med energi

Men det är inte bara svenska skogar som erbjuder förnyelsebar energi. Bönder som jobbar med jordbruk kan också bidra till utvecklingen av hållbara alternativ. Det går att använda grödor som raps och spannmål för att få energi. Det här är grödor som också är viktiga för att producera foder.

Framställningen av etanol är väl utvecklad i Sverige. Men i dagsläget exporteras etanolen först och främst till Tyskland. Man skulle kunna se på sätt att ta tillvara på energikällan på ett bättre vis lokalt.

Gödsel kan också ses som en källa till energi

Bönder som jobbar med kreatur har god tillgång till gödsel. Från gödsel går det att framställa biogas. Och biogasen kan användas för att framställa elektricitet såväl som värme. Gasen kan ju också skickas i stadsnät till hushåll för att användas till matlagning.

Resterna som blir över när gasen har tagits till vara kan läggas på åkern för att göda den. Här finns det verkligen mycket att ta till vara på och bönderna har en central roll i möjligheten att utvinna naturlig energi från gödsel.

Hur kan politiker hjälpa bönderna att hjälpa oss alla?

För att svenska bönder ska kunna vara med och påverka utvecklingen av icke fossila bränslen behöver de det politiska stödet. Det finns flera förslag på hur böndernas inverkan skulle kunna stärkas. 

Man talar till exempel om att se till att ägande- och brukanderätten av jord och skog förstärks. Det skulle kunna vara något som gör att man kan få ut mer av den förnyelsebara energin. Dessutom skulle förändringar av skatter och regler för böndernas projekt kunna stimulera en större produktion av renare energi.

Vi ska heller inte glömma bort konkurrensen från andra länder inom EU. Ett exempel på det är biogasen som kommer subventionerad från Danmark. Här finns det också en hel del att göra rent politiskt för att hjälpa bönderna att hjälpa oss.